010-65528800
ICP-MS替代内标溶液1
产品货号:CL-ISM1-500 基 体:5-10% HNO3 体 积:250 mL 储存条件:室温保存 S D S: 价 格: 加入购物车
组分 浓度
6Li(锂) 10 μg/mL
Sc(钪) 10 μg/mL
Ge(锗) 10 μg/mL
Y(钇) 10 μg/mL
In(铟) 10 μg/mL
Tb(铽) 10 μg/mL
Bi(铋) 10 μg/mL

相关产品:

名 称:仪器校正标准溶液4 体 积:125 mL 产品编号:CALMIX4-100
名 称:仪器校正标准溶液7 体 积:125 mL 产品编号:CALMIX7-100
名 称:仪器校正标准溶液8 体 积:125 mL 产品编号:CALMIX8-100
名 称:仪器校正标准溶液10 体 积:125 mL 产品编号:CALMIX10-100